Psychopathisering

Neurobiologie (psychiatrie) van psychopathisering.

Een goed begin van de uitleg van de hersen-chemie van psychopathisering begint bij de beschrijving van het functioneren van de hersendelen Amygdala en Prefrontale Cortex. Ik beperk mij tot de functionaliteit.

Amygdala.
Het hersendeel Amygdala reguleert het herkennen, benoemen en invoelen van eigen emoties en gevoelens, evenals het herkennen, benoemen en invoelen van emoties van anderen. Deze twee functies in verbinding reguleren kort gezegd de empatische vermogens ten opzichte van andere mensen.

De amygdala legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe situatie bepaalt het individu welke emotionele reactie het meest zinvol is. Daarbij reageert de amygdala bijvoorbeeld ook op de gezichtsuitdrukking van soortgenoten. De reactie van de amygdala op prikkels die angst veroorzaken. kan snel en volledig automatisch (d.w.z.reflexmatig) plaatsvinden.

Met name de rol bij angst-reacties is bekend, maar de amygdala lijkt ook betrokken te zijn bij andere emoties. Het gaat dan om gebieden als angst, agressie, seksueel gedrag en conditionering.

(Simpel : Amygadala defect ---> geen tot weinig affectief of emphatisch vermogen)

Prefrontale Cortex.
De Prefrontale Cortex dient voor emotie-regulering en handhaving, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen, het maken van plannen voor de toekomst, het aan de dag leggen van sociaal (gepast/netjes) gedrag, en het beheersen van impulsief gedrag.
(Simpel : Prefrontale Cortex defect ---> weinig remming op impulsief of ongewenst gedrag)

INTERMEZZO
Het beginpunt van de psychiatrische benadering van psychopathisering ligt in het ontwikkelingsstadium van de mens, simpel gezegd, in de jeugdtijd.

In de jeugdtijd van de mens, komen de diverse lichaamsdelen van de mens tot groei en ontwikkeling.

Als je in je jeugd vaak op klompen loopt, lees, als je vaak op klompen loopt terwijl je voeten nog in ontwikkeling zijn, passen je voeten zich daaraan aan, en vormt zich kraakbeen op je voeten. Dit kraakbeen blijft aanwezig in de volwassenentijd. Anders gezegd, in de volwassenheid blijft een beschadiging (:afwijking) van de voeten aanwezig, omdat in de ontwikkelingstijd (:jeugd) de voeten een beschadigende invloed hebben ondergaan. De ontwikkeling van de voeten wordt dus beschadigd omdat zij in de ontwikkelingsfase aan een te heftige externe impuls worden blootgesteld.

Dit geldt ook voor de diverse hersen- en zenuwfuncties van het lichaam. Voor zover van belang ten aanzien van eventuele psychopathisering kan ik mij wederom beperken tot de Amygdala en de Prefrontale Cortex.
EINDE INTERMEZZO


Welke zijn nu de externe beinvloedingsfactoren die in de jeugd, de ontwikkeling van Amygdala en negatief beinvloeden ?

Het meegemaakt hebben van jeugdtrauma's (sexueel misbruik  agressief ouderschap)
(als vergelijk met de de heftige beinvloeding door externe impulsen)

Hersen(vlies) ontstekingen in de jeugd
hersenontsteking, hersenvliesontsteking en andere ernstige hersenbeschadigingen door ongelukken (post-contusionele psychopathisering) of vergiftigingen door een verslavingsziekte, (het landurig gebruik van hard-drugs is beschadigend voor de hersenen, de hormoonhuishouding en het zenuwsysteem) kunnen tot een zodanige karakterverandering leiden dat een verpsychopathiseerde persoonlijkheid ontstaat.

Emotionele verwaarlozing in de jeugd
Onvoldoende voorbeeld-affectie door eigen ouders, of het niet affectief hebben kunnen binden met de eigen ouders zoals mogelijkerwijs bij bijvoorbeeld wees- of adoptiekinderen, (*)

door een opvoeding waarin geborgenheid en genegenheid, met name in de eerste levensjaren, onvoldoende aanwezig is kan er een persoonlijkheidsstructuur ontstaan waarin het WIJ-gevoel (socialisatie) onvoldoende is en het IK-gevoel (egocentriciteit) op de voorgrond komt te staan. Deze verstoring en onevenwichtigheid kan later in psychopathisch gedrag zichtbaar worden. Vrijwel altijd is op weg naar de volwassenheid een gedragsstoornis opgetreden (met name de anti-sociale gedragsstoornis). In de vroege jeugd kan als gevolg van pathologische zorg reactieve hechtingsstoornis zijn voorgekomen.

Een overbeschermende opvoeding die tot een zogeheten symbiotische relatievorming met de moederfiguur heeft geleid waardoor geen emotionele eigen ik-figuur zich heeft kunnen vormen (*)

(*) Zie in beide extreme gevallen een relatie met het Oedipus-complex, voor vrouwen Electracomplex.
     De ontstaansgrondslag beschreef ik eerder in de psycho-analyse v/d narcistische persoonlijkheid.


Nogmaals de Amygdala reguleert de emotieherkenning en emotiehuishouding , wat gaat er nu mis als de Amygdala tengevolge van een der opgemelde omstandigheden beschadigd of 'defect' raakt ?

- Empatisch vermogen vermindert of is afwezig,
- Angst- en verdrietsignalen van de andere mens worden niet herkend, waardoor de persoon eerder neigt tot anti-sociaal gedrag en pro-actieve intrumentele agressie,
- Persoon leert niet van straf, de connectie tussen de staf en het daaraan voorafgegane gedrag wordt niet gevoeld, de straf wordt eerder als aangedaan onrecht ervaren,
- Ongevoelig voor de emoties van anderen, deze worden immers niet 'ingevoeld', geen empatie of gewetenloos
- Pathetische interne emotionaliteit (gespeeld sentimenteel),
- Verminderde dopaminegevoeligheid van de Amygdala maakt minder euforisch
- Daarom anhedonisch tenzij zeer heftige prikkels nog dopamine doen voelen, daarom extreem gevoelig voor drank- en drugsmisbruik teneinde nog enige euforie te ervaren,
- Aanhoudende behoefte tot grensoverschrijdend gedrag, gevaarzettend etc. omdat deze heftige impulsen tenminste door de beschadigde Amygdala nog gevoeld kunnen worden (zo ook alcohol/drugs),
- Neiging het 'normale'leven saai te vinden, daavan niet te kunnen genieten omdat die prikkels niet intens genoeg zijn om de beschadigde Amygdala nog te kunnen stimuleren.


Alsof het al niet erg genoeg is, een beschadigde Amygdala is van negatieve invloed op een gezonde ontwikkeling van de Prefrontale Cortex.

De Prefrontale Cortex reguleert de eigen emotiehantering, de beschadiging ervan maakt de persoon ;

- Gevoelig voor ondoordacht/impulsief gedrag
- A-sociaal gedrag
- Ook hier weer neiging tot alcohol- en drugsverslaving, vanwege gebrekkige zelfdiscipline
- Geen remming op negatieve emoties, bijv, agressie
- Vooruitzicht van positieve prikkel stimuleert onwenselijk gedrag nog verder
  (alle vormen van verslaving, gebrek aan discipline bij vooruitzicht positieve prikkel bijvoorbeeld bij gokverslaving)
- Voor zover niet reeds het Amygdala-defect al tot pro-actieve agressie neigt, kan beschadiging van de prefrontale cortex de neiging tot reactief geweld te weinig 'remmen'.

Bij mensen wier prefrontale cortex beschadigd of niet voldoende ontwikkeld is, ziet men problemen zoals niet kunnen plannen, impulsief beslissingen nemen of juist geen beslissingen kunnen nemen, zich in gezelschap onbehoorlijk of onhandig gedragen en onbeheerst gedrag, zoals drugs- en alcoholmisbruik, seksuele promiscuïteit, met geld smijten en dergelijke. Men zou kunnen spreken van in deze door 'volwassenen'aan de dag leggen van puberaal, kinderachtig gedrag.

De door overprikkeling voor dopamine ongevoeliger geworden Amygdala 'noodzaakt' de persoon tot het najagen van heftige en excessieve prikkels om euforie te kunnen ervaren. Hier gaat een vergelijk met drugsverslaafden aardig op : van drugs (althans, indien er sprake is van gewenning) moet een gebruiker steeds meer hebben om er dezelfde euforie-kick van te kunnen ervaren. Bij een psychopaat is er sprake van zodanig ongevoelige Amygdala dat zijn buitensporige gedrag steeds heftiger vormen moet aannemen, wil een psychopaat er uberhaupt nog euforie-prikkels aan kunnen beleven. Voor het normale genot van het leven is dan zo'n psychopaat ongevoelig, aan een 'normaal' leven ontleent een psychopaat geen plezier meer, is saai geworden.


+--------------------+
|Jeugdtraumatisering |
+-+--+--+------------+
  |  |  |                                                          
  |  |  +-> Beschadiging Amygdala               |        Psychia-  +
  |  |                                          +--->    trisch    |-----
  |  +----> Beschadiging Prefrontale Cortex     |        'defect'. +     
  |                                                                       
  |                                                                     negatieve
  |          (antisociale persoonlijkheidsstoornis) ------------------> omgeving- -------> Psychopaat
  |                                                                     factoren
  |                                                                        /
  +-------> (Onbewust) in de psyche bescher-     |       Psycho-   +      /
            men van de echte gekwetste emoties   +--->   logisch   |-----/
            reden voor het optreden van de com-  |       'defect'. +
            pensatoire Narcistische Persoonlijk- |
            heidsstoornis                        |


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder kan en zal ik eventueel nog verder ingaan op de rol van de beschadigde Amygdala op vormen van psychopathisering zoals verkrachters, pedofielen, incestplegers en sexuele sadisten. Vooralsnog even de opmerking dat niet alle psychopaten deze zedendelicten plegen.

Anders gezegd gaat wel op, dat degenen die zich te buiten gaan aan deze vormen van para-filieen, allen psychopaten zijn.


Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.Het verschil tussen systematisch of begripsdenken en 'heuristisch' denken oftewel beelddenken, en de betekenis daarvan in de omgang met vermoedelijke psychopaten.

Oftewel het verschil in de werking van de snelheid van de emoties en de traagheid van het verstand, en de intensiteit van emotionele inwerking (hoog) tegenover de intensiteit van een rationeel-verstandelijke benadering (la(a)g(er)).

(Deze pagina duurt nog een tijdje....)

Meer onderwerpen die nog (ooit eens) moeten komen :

- Het secundaire ziektewinst-syndroom (doe maar heel erg zielig, krijg daardoor veel aandacht, geniet daar maar lekker van en maak ondertussen glashard misbruik van de emoties van medelijden die je door je constante zelfbeklag oproept.)

SEX-MONEY-POWER, if you are not interested in any of these, check your pulse, you may be dead.
Dit moet dan weer gaan over de onderbewust-psychische manipulatietactiek om misbruik te maken van een op te wekken suggestie alsof je een ander persoon op een van deze genoemde stimuli voor intermenselijk handelen van beloning zal voorzien.

Nog wat andere ingangspunten voor benaderingen :

PRIMAIRE                                                                     vs                 SECUNDAIRE    psychopathisering
Neurale bechadigingen                                                                        Sociale omgevingsfactoren
Genetische aanleg                                                                              Socio-culturele conditionering v/h gedrag
Prefrontale Cortex (  kick-sensitivity / zelfbeheersing)
Amygdala                ( emotie-regulerende
                                     hormoonafgifte )

OPENLIJK                                                                     vs                GEREMD             narcistisch
Proactieve agressie                                                                            Reactieve agressie
Extravert                                                                                            Introvert
Ongevoelig                                                                                         Sensitief ?