drHaresChecklist

drHaresChecklist

 

Dr. Hare's Checklist voor Psychopathie.

In de Hare's Checklist voor Psychopathie staan de twintig toetsingskenmerken voor psychopaten opgesomd, die in de tab-pagina hierboven ook al werden genoemd. Onder deze checklist staan wat vingerwijzingen voor toetsing bij de persoonsbeoordeling, daarbij dient gedrag en houding van een persoon gedurende een langere tijd in overweging genomen te worden, te beginnen in de vroege jeugdperiode. Bij een puntentotaal van 30 of meer kwalificeert iemand als psychopaat. Een gemiddelde niet-psychopatische crimineel scoort ongeveer 22 punten. 

De checklist moet door een daartoe getrainde psycholoog/psychotherapeut of psychiater worden afgenomen.
Het interview met de patient mag daartoe nimmer als enige uitgangspunt worden genomen, aangezien psychopaten vaak zullen liegen manipuleren of selectief vergeten danwel overdrijven.

Op elk onderdeel kan 0, 1 of 2 punten gescoord worden, waarbij geldt dat :
0 : Eigenschap niet tot niet significant aanwezig
1 : Eigenschap  aanwezig
2 : Eigenschap significant/sterk aanwezig


 

Algemene informatie voor het beoordelen van de toetsingspunten van de Hare's Checklist.

1 Welbespraaktheid / oppervlakkige charme

Rap van tong, verbale vlotheid, ongedwongen, onechte, oppervlakkige charme, amusante, onderhoudende gesprekspartner,  vertelt op overtuigende wijze onwaarschijnlijke of fantastische verhalen, die ertoe bijdragen dat zijn persoon in een goed   daglicht komt te staan,  komt (op mensen met voldoende psychologisch inzicht) te gesmeerd en te zalvend over om volledig geloofwaardig te zijn.


2 Overdreven gevoel van eigenwaarde

Narcistisch, beschouwt zijn status hoger dan in werkelijkheid het geval is, sterk opgeblazen zienswijze van zijn bekwaamheden / eigenwaarde, vindt zichzelf heel belangrijk en meet zich vele rechten, gunsten of posities toe, trekt de aandacht naar zich toe, wil steeds in het middelpunt van de belangstelling staan, pocht over eigen verwezenlijkingen (vaak zonder dat die hebben plaatsgevonden), snoever, zelfverzekerd, eigenwijs, verwaand, niet beschaamd over huidige omstandigheden, kan ze zien als een gevolg van pech,  ontrouwe of slechte vrienden, of  ziet zichzelf als het slachtoffer van externe omstandigheden, ziet niet dat zijn/haar toekomst negatief kan worden beïnvloed door zijn/haar contacten met de wet (of door herhaling van dezelfde wandaden), voelt zichzelf beter dan andere gedetineerden, voelt zich onrecht aangedaan, wil een carrière met status opbouwen.


3 Prikkelhongerig/geneigd tot verveling

Voortdurend wisselende, stimulerende activiteiten, neemt risico's / laat zich in met riskant gedrag, divers druggebruik, drankgebruik, klaagt erover dat de school, het werk, relaties vervelend en saai zijn, verandert vaak van school, werk en relaties


4 Pathologisch liegen

Voortdurend schaamteloos liegen en bedriegen in interactie met anderen, liegt prompt en gemakkelijk over gebeurtenissen, waarvan hij/zij weet dat ze kunnen worden nagegaan, verandert gewoonweg het verhaal als hij met de feiten wordt geconfronteerd, volhardt in de leugen of ontwijkt de confrontatie door over iets anders te beginnen, zonder enige schaamte,  het liegen kan intrinsieke waarde evenals instrumentele gevolgen hebben, het liegen kan totaal onzinnig zijn, d.w.z. zonder dat hij/zij er een bepaald doel mee nastreeft, tegenstrijdigheden tussen het vraaggesprek en de dossiergegevens (of tussen huidige bewering en een bewering in het   verleden), eventueel gebruik van aliasnamen of valse identiteiten


5 Sluw/Manipulatief

Schaamteloos bedrog en misleiding om anderen op te lichten of te manipuleren, zonder te beseffen wat dat voor die   anderen betekent, gebruik van list / intriges en zwendel: het wederrechtelijk innen van sociale bijstand (eventueel onder verschillende namen),  valse cheques, nepbedrijven,  verduistering of heimelijk stelen van slachtoffers, een geestelijke / lichamelijke handicap of hulpeloosheid voorwenden om financieel of ander voordeel te bekomen, schijnheilig gedrag; zich gewetensvol of zorgdragend voordoen om het vertrouwen van zijn slachtoffer te winnen, grote verwachtingen, illusies of een band creëren om te kunnen nemen en gebruiken zonder iets terug te geven, gewetenloos misbruik en manipulatie van familieleden / partners / vriendenkring, de wil om bijna alles te doen voor geld en comfort (geen morele drempel), diepgewortelde overtuiging dat het dom zou zijn de zwakheden van anderen niet in zijn/haar eigen voordeel te gebruiken.


6 Gebrek aan berouw of schuld

Ontkent alle schuld of probeert zich goed te praten door verzachtende omstandigheden voor zijn misdaad / wandaad in   te roepen, geeft het slachtoffer of anderen de schuld,  voelt zich volkomen op zijn gemak bij zijn sociaal afwijkende daden, ziet ze niet als dusdanig, ontbrekende bezorgdheid over de negatieve gevolgen van zijn/haar handelingen tegen anderen, kan zeggen dat het slachtoffer het verdiende of zelf heeft toegelaten om zo behandeld te worden, onvermogen om de ernst van zijn misdaad / wandaad in te zien, geloven dat de veroordeling / straf te zwaar voor hem was, selectief geheugen bij beschuldigingen (herinnert zich plotseling niet aan dingen die hij tevoren heeft gezegd of gedaan,  maar zou ze later wel kunnen aanhalen als het hem uitkomt), herhaald, terugkerend gedrag dat duidelijk schadelijk / gevaarlijk voor anderen is.


7 Oppervlakkig affect

Niet in staat om de normale omvang of diepgang van emotionele ervaringen te voelen, geacteerde vriendelijkheid en emoties,  kan hij  zij details aantonen: gezondheid, gemoedstoestand, levensomstandigheden, verblijfplaats, financiële status van de  mensen, over wie hij beweert dat hij een nauwe relatie met hen heeft?,  Welke invloed had het overlijden van belangrijke personen op hem? Ging hij naar het ziekenhuis, de begrafenis? Hoe gedroeg hij zich vóór, tijdens en na de begrafenis? Wat was zijn commentaar op de bekende patiënt  vriend het familielid in het ziekenhuis?,  Stemt de rekenschap, die hij verbaal aflegt met zijn niet-verbaal gedrag overeen?, (¨zijn het alleen woorden, maar geen daden?), Ontwijkt discussies over diepere emotionele problemen en geeft blijk van ontbrekend emotioneel inzicht of begrip, Ontbreken van intimiteit in een relatie.


8 Ongevoelig/ontbrekende empathie

Extreem egocentrisch, duidelijk ontbrekend inlevingsvermogen en ongevoeligheid voor de gevoelens, de rechten en het welzijn van anderen, onverschilligheid voor andermans problemen, tactloos, kwetsend gedrag, niet bereid om te luisteren naar klachten' van anderen (geeft duidelijk blijk van ongeduld, ergernis of onverschilligheid), negeert de problemen van anderen (alsof hij hun problemen niet ziet), niet uit zichzelf bereid om voor anderen te zorgen, ondankbaar (houdt geen rekening met wat anderen voor hem doen of hebben gedaan), niet vergevensgezind, cynisch en egoïstisch, zal bij het ongeluk van een ander alleen aan de mogelijke gevolgen voor zichzelf denken, spot met minder fortuinlijke mensen, noemt ze zielig of kijkt er met minachting op neer, ongevoelige, wrede, denigrerende of sadistische behandeling van anderen / mensen met problemen,  Agressieve houding ten opzichte van mensen en bezittingen, Geacteerde empathie kan onecht en kunstmatig overkomen (intonatie - gebruik van clichés)


9 Parasitaire levensstijl

Financieel parasiterende levensstijl: profiteert van familie, vrienden, sociale bijstand, Morele exploitatie om diensten of geld te bekomen, Doet zich hulpeloos voor, als iemand die onrecht is aangedaan, sympathie en steun nodig heeft, gebruikt dreigingen of dwang tegen het slachtoffer of manipuleert de zwakheid van het slachtoffer om te krijgen wat hij / zij wil, voorziet in zijn onderhoud door misdaad, souteneurschap, het exploiteren van prostituees, laat zich schaamteloos en als vanzelfsprekend onderhouden in relaties, probeert op de gemakkelijkste manier aan geld te geraken, kan zichzelf als een "scharrelaar" betitelen, leidt een nomadisch leven


10 Zwakke controle van het gedrag

Lichtgeraakt / opvliegend; voelt zich gemakkelijk aangevallen, reageert met dreigementen, gewelddadig gedrag, verbaal misbruik, verbale agressie of radicale afwijzing op frustraties, mislukkingen, discipline, opmerkingen en kritiek, wordt boos of agressief over onbenulligheden, de reeds zwakke controle van het gedrag wordt verder verzwakt door alcohol.


11 Willekeurig seksueel gedrag

Seksuele relaties zijn onpersoonlijk, los of oppervlakkig, frequente one-night-stands of losse relaties van korte duur, heeft gelijktijdig meer dan één seksuele relatie zonder emotionele betrokkenheid, frequente overspeligheid, ongeremde bereidheid om aan een grote variëteit van seksuele activiteiten deel te nemen, is niet kieskeurig in de keuze van zijn seksuele partners


12 Gedragsproblemen in de vroege jeugd

Ernstige gedragsproblemen op twaalfjarige leeftijd of jonger, Voortdurend liegen, bedriegen en manipuleren, oneerlijk en stiekem gedrag,spijbelen, storen van de activiteiten in de klas, diefstal, brandstichting, eventueel mishandeling van dieren, pesterijen, veel ernstiger dan de meeste problemen met normale kinderen


13 Gebrek aan realistische doelen op lange termijn

Onvermogen of onwil tot het formuleren of uitvoeren van realistische plannen en doelen op lange termijn, leeft van dag tot dag,  houdt geen rekening met het verleden (leert niet uit zijn fouten), wijzigt zijn plannen vaak en drastisch, denkt niet ernstig over de toekomst na en maakt er zich nauwelijks zorgen over, stoort er zich niet aan dat zijn leven in wezen vrij inhoudsloos is


14 Impulsief

Impulsief, onvoorbereid en ondoordacht gedrag, vergeet wat hij eerder had beslist, onvoorspelbaar, weegt de pro's en contra's niet af, of houdt geen rekening met de gevolgen van zijn daden, verbreekt vaak relaties, verandert van job, wijzigt plotseling zijn plannen of  verhuist vaak, impulsief gedrag bij misdaden, op het werk, in relaties en het treffen van beslissingen in het algemeen, geeft geld uit voor rechtstreekse pleziertjes zonder na te denken


15 Onverantwoordelijk gedrag

Heeft de gewoonte om verplichtingen of beloftes ten opzichte van anderen niet na te komen, geen plichtsbesef of loyaliteit ten opzichte van familie, vrienden, werkgevers,  de maatschappij, of met betrekking tot gedachtegoed of doelen, verkwistend gedrag, insolvabiliteit, niet afbetalen van leningen, gedrag dat anderen in gevaar brengt of stoort (rijden in dronken toestand, snelheidsovertredingen, vaak laat of afwezig op het werk, schiet te kort in de financiële en ouderlijke  zorg voor zijn kinderen of partner, ook nonchalant en onverantwoordelijk ten opzichte van zichzelf (niet in staat om zijn gedrag aan te passen, zodat hij   zelf steeds weer ongemak ondervindt)


16 Niet in staat om de verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te nemen

Niet in staat of niet bereid de verantwoordelijkheid voor eigen handelingen of de gevolgen ervan op zich te nemen, geeft de maatschappij, familie, medeplichtigen, het slachtoffer de schuld of beweert dat hij bedrogen is uitgekomen, ontkenning en minimalisering van eigen daden en gevolgen


17 Huwelijken / samenleven van korte duur.

Dit punt mag worden weggelaten, indien de persoon erg jong is of een groot deel van zijn/haar volwassen leven in de gevangenis heeft doorgebracht tenzij de persoon er desondanks in geslaagd is om relaties te hebben.

  Aantal relaties
  Toekenning Jonger dan dertig   30 jaar en ouder

  2                     3 of meer                 4 of meer
  1                     2                                3
  0                     1 of geen                 2 of minder


18 Jeugddelinquentie

  Werd op zeventienjarige leeftijd of jonger beschuldigd of veroordeeld wegens strafbare feiten
  0  niet
  1  lichtere feiten (verdovende middelen, diefstal)
  2  zware misdaden (smokkel, moord, geweldpleging, gewapende overval)


19 Schending van voorwaardelijke invrijheidstelling

Heeft de voorwaardelijke invrijheidstelling geschonden of is uit de gevangenis ontsnapt, Voorbeelden: het zich niet aanbieden bij de reclasseringsambtenaar, nieuwe aanklacht in de periode van voorwaardelijke invrijheidstelling, zware inbreuken (schendingen) of ontsnappingen krijgen "2" toegekend, minder zware feiten, met inbegrip van uitstel en het niet verschijnen krijgen "1"   toegekend


20 Crimineel veelzijdig

- 6 of meer verschillende soorten van strafbaren feiten:- "2"
- 4 of 5 meer verschillende soorten van strafbaren feiten: "1"
- 3 of minder verschillende soorten van strafbaren feiten: "0"

  (diefstal, verdovende middelen, oplichting, valsheid in geschrifte, terrorisme,
   brandstichting, afpersing, martelen van dieren, mishandeling, bedreiging....)